Sides

Tofu Agedashi

Tofu Agedashi

Tofu Agedashi
Sweet Potato Chips

Sweet Potato Chips

Sweet Potato Chips
Nasu Dengaku (Miso Aubergine)

Nasu Dengaku (Miso Aubergine)

Nasu Dengaku (Miso Aubergine)
Tenderstem Broccoli

Tenderstem Broccoli

Tenderstem Broccoli
Seaweed Salad

Seaweed Salad

Seaweed Salad
Salted Edamame

Salted Edamame

Salted Edamame
Spicy Edamame

Spicy Edamame

Spicy Edamame
Classic Miso Soup

Classic Miso Soup

Classic Miso Soup
Steamed Rice

Steamed Rice

Steamed Rice
Wasabi Peas

Wasabi Peas

Wasabi Peas